Obchodní podmínky

Společnost STAVIVA.COM spol. s.r.o., IČO 25069926, se sídlem Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice (dále jen „provozovatel“) vydává tyto Obchodní podmínky e-shopu www.stavebninyonline.cz (dále i jen „web“ nebo „e-shop“), jimiž se vymezují vzájemné závazky mezi provozovatelem a zákazníkem e-shopu při dodání zboží zákazníkovi, nestanoví-li dohoda stran nebo zákon jinak. Tyto Obchodní podmínky se použijí obdobně i v případě, že smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem nemá spočívat v dodání zboží, ale např. v provedení díla, opravě zboží apod. Termíny a odborné pojmy v těchto Obchodních podmínkách se vykládají vždy podle praxe provozovatele, není-li dohodnuto něco jiného.


I. Smluvní vztah

1.1        Tyto Obchodní podmínky se vztahují na veškeré případy prodeje zboží z nabídky e-shopu provozovatele, pokud zákazníkem je podnikatel anebo právnická osoba (nikoli spotřebitel) a nestanoví-li zákon závazně jinak. V případě prodeje zboží z nabídky e-shopu spotřebiteli se tyto Obchodní podmínky použijí pouze v rozsahu, umožňovaném zákonem; přednost před nimi mají ustanovení o Spotřebitelských právech zákazníka, zveřejněná na e-shopu.
1.2        Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami při své registraci na e-shopu a v procesu objednávky provozovateli prostřednictvím uživatelského rozhraní e-shopu provozovatele. Tyto Obchodní podmínky budou provozovatelem přiloženy k elektronickému potvrzení objednávky.
1.3        Tyto Obchodní podmínky se vztahují na následující smluvní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem:
1.3.1     jednorázové objednávky;
1.3.2     stálé smluvní vztahy bez písemné smlouvy - dlouhodobé objednávky zákazníka apod.;
1.3.3     stálé smluvní vztahy na základě písemné rámcové smlouvy.
1.4        Objednávka zákazníka je závazná a nemůže být jednostranně zrušena. K uzavření smlouvy o dodání zboží dojde
1.4.1     bezvýhradným potvrzením objednávky provozovatelem zákazníkovi v případě běžných objednávek, anebo
1.4.2     v případě poptávek, jak jsou definovány níže, anebo v případě, že potvrzení objednávky provozovatelem obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, pak (a) bezvýhradným potvrzením nabídky provozovatele zákazníkem anebo (b) dodáním uhrazeného zboží (podle toho, co nastane dříve).
1.5        V případě objednávek vyžadujících zvláštní pozornost provozovatele, zejména pak u zboží zvláštního typu, objemu, hmotnosti či jiných charakteristik anebo u zboží vyráběného či upravovaného dle přání zákazníka je v procesu objednávky na e-shopu zákazník přesměrován do režimu poptávky (dále i jen „poptávka“). V takovém případě je zákazník kontaktován zástupcem provozovatele, který zákazníkovi upřesní konkrétní podmínky dodávky zboží.
1.6        Zboží, které musí být před dodáním zákazníkovi vyrobeno na míru, upraveno, dokončeno či jinak zpracováváno dle přání zákazníka („zakázkové zboží“), je vždy dodáváno v režimu poptávky. V případě zakázkového zboží bere zákazník na vědomí, že nedojde-li k jeho odběru a úhradě po uzavření smlouvy z důvodu na straně zákazníka, je zákazník povinen nahradit provozovateli újmu tím vzniklou, která obvykle dosahuje výše kupní ceny zakázkového zboží. U zakázkového zboží může být vyžadováno i uhrazení ceny zboží nebo její části zálohově před jeho výrobou.
1.7        Prezentace zboží na e-shopu, zaslání ceníku, obchodních nabídek, oběžníků a jiných materiálů provozovatele zákazníkovi není považováno za závaznou nabídku zboží. Veškerá prezentace zboží umístěná ve e-shopu je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o dodání takového zboží.
1.8        Provozovatel je oprávněn od smlouvy z důležitých důvodů odstoupit až do doby dodání zboží.
1.9        Učiněním objednávky zákazník dává najevo své přesvědčení, že s ohledem na cenu zboží a dodací a veškeré další podmínky smlouvy jsou vzájemná plnění provozovatele a zákazníka vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.


II. Dodací podmínky zboží

2.1 Místem plnění je místo dodání zboží zákazníkovi, sjednané v objednávce.
2.2 Je-li sjednána přeprava zboží na jiné místo dodání než je prodejna provozovatele, zajišťuje přepravu provozovatel na náklady zákazníka za cenu definovanou v procesu objednávky. Provozovatel může stanovit, že za určitých podmínek nese náklady přepravy provozovatel či jiný subjekt anebo že přeprava je zahrnuta v ceně zboží. Provozovatel je oprávněn podmínit vydání zboží uhrazením ceny zboží včetně nákladů přepravy.
2.3 Případné celní a jiné související poplatky s přepravou zboží související vždy hradí zákazník, který odpovídá i za odbavení zboží.
2.4 Zboží má být dodáno bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky provozovatelem, pokud je zboží vedené jako „skladem“. V případě jinak stanoveného termínu dodání zboží na e-shopu se uplatní pozdější termín, který bude zákazníkovi potvrzen. V případě sjednání úhrady zboží předem je podmínkou běhu lhůty pro dodání zboží jeho úhrada. Provozovatel si vyhrazuje jednostranné prodloužení termínu v případě výskytu okolností, bránících dodání zboží v uvedeném termínu a provozovatelem nezaviněných, takové okolnosti zahrnují například i zvýšenou náročnost provozu v období prázdnin, Vánoc apod.
2.5 Zjistí-li provozovatel, že sjednaný termín dodání nemůže dodržet, informuje o tom bez zbytečného odkladu zákazníka a strany projednají varianty vhodného řešení. Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky u výrobce zboží apod.) opravňují provozovatele přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku zákazníka na náhradu vzniklé újmy.
2.6 Není-li zboží převzato řádně a včas poté, co je provozovatelem zákazníkovi dodáno, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi skladné ve výši 500,- Kč za každý započatý čtvereční metr uskladněného zboží a započatý týden. V případě nevyzvednutí do 7 dnů po sjednaném termínu dodání může provozovatel od smlouvy zcela či zčásti odstoupit a požadovat náhradu újmy tím způsobené.
2.7 Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic zákazníka provozovatel, je zákazník povinen zajistit bezodkladné převzetí zboží včetně jeho složení ve sjednaném místě dodání. Pokud dojde ke zdržení z důvodu překážek na straně zákazníka, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi náklady s tím spojené, včetně poplatků za čekání dle sazebníku přepravce.
2.8 Nedohodnou-li se strany jinak, nezajišťuje provozovatel balení zboží ani transportní obaly nad rámec běžných velkoobchodních obalů zboží.
2.9 V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou jakékoli částky za jakékoli dodávky zboží provozovatelem, je provozovatel oprávněn pozastavit veškeré anebo některé dodávky zboží zákazníkovi.
2.10 Není-li dohodnuto jinak, je zákazník povinen převzít od provozovatele i částečné dodávky.
2.11 Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží; nepřevezme-li však zákazník zboží řádně a včas na výzvu provozovatele, přechází nebezpečí škody na zboží marným uplynutím lhůty k převzetí.


III. Cena a platební podmínky

3.1 Ceny zboží jsou uváděny na e-shopu provozovatele, popř. v ceníku provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jeho změny, a to zejména v návaznosti na změny cen dodavatelů, apod. Pro stanovení ceny zboží je vždy rozhodující cena platná ke dni doručení objednávky zákazníka provozovateli. Případná zjevná chyba v psaní v ceně zboží na e-shopu opravňuje kteroukoli ze stran k odstoupení od konkrétní smlouvy o dodání daného zboží.
3.2 Není-li mezi provozovatelem a zákazníkem sjednáno jinak, je zákazník povinen uhradit cenu zboží nejpozději při jeho převzetí. Ustanovení § 2133 občanského zákoníku se nepoužije.
3.3 Za termín úhrady platby bude v případě bezhotovostní platby považován den připsání předmětné částky na účet provozovatele.
3.4 Prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delší než 5 pracovních dní je považováno za podstatné porušení smlouvy, které zadává právo provozovatele pozastavit veškeré plnění vůči zákazníkovi z dotčené smlouvy či jiných titulů a právo k odstoupení od smlouvy, a to jak od smlouvy dílčí, tak od případné smlouvy rámcové.
3.5 Výhrada vlastnického práva: Dodané zboží zůstává vlastnictvím provozovatele až do úplného zaplacení kupní ceny zákazníkem. Vrácení dodaného zboží z titulu výhrady vlastnictví není považováno za odstoupení od smlouvy. Zákazník je povinen po dobu trvání výhrady (tedy do úplného zaplacení zboží) informovat neprodleně provozovatele o jakémkoli prodeji zboží třetí osobě, jeho zapracování do cizí věci i o jakémkoli poškození zboží. Prodá-li zákazník dodané zboží s výhradou vlastnického práva, lhostejno v jakémkoli stavu, zřizuje se tím zástavní právo provozovatele k pohledávkám provozovatele na úhradu ceny zboží či jiného výrobku vůči odběrateli zákazníka, zajišťující pohledávku provozovatele vůči zákazníkovi na úhradu kupní ceny zboží. Zákazník je povinen uvést na své dodavatelské faktuře údaje potřebné k identifikaci zboží a informaci pro odběratele o zástavě pohledávky. Na vyžádání provozovatele je zákazník povinen poskytnout provozovateli veškeré informace a dokumenty potřebné k uplatnění jeho práv.
3.6 Okamžikem přechodu vlastnického práva ke zboží přechází na zákazníka vlastnické právo k obalům, tedy k prostředkům, které jsou určeny k pojmutí, ochraně, manipulaci a přepravě zboží ve smyslu ust. § 2 písm. a) zákona 477/2001 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o obalech“). Tímto ujednáním o převedení vlastnického práva k obalům dochází současně dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o obalech k přenesení povinností stanovených zejména v § 10 a § 12 zákona o obalech z provozovatele na zákazníka. Není-li výslovně sjednáno jinak, není zákazník oprávněn ani povinen provozovateli vracet jakékoli obaly zboží.
3.7 Není-li sjednáno jinak, má provozovatel v případě prodlení zákazníka s úhradou ceny zboží právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.


IV. Kvalita zboží

4.1 Kvalitativní parametry a jakost zboží, včetně jeho obalu, jsou dány platnými právními předpisy České republiky. Provozovatel neodpovídá za soulad zboží, včetně jeho obalu, s právními předpisy jiných zemí.
4.2 Není-li sjednáno něco jiného, je zboží dodáváno v standardní jakosti poskytované výrobcem zboží.
4.3 Zákazník je povinen ihned při převzetí zboží si toto bez odkladu prohlédnout, překontrolovat a potvrdit příslušný dodací list či jiný protokol o převzetí zboží. Zjevné vady, které zjistil nebo měl zjistit při předání zboží, je povinen uvést přímo v dodacím listě či protokolu, jinak se má za to, že vznikly po převzetí zboží.


V. Odpovědnost za vady zboží

5.1 Zákazník je povinen dodané zboží od prodávajícího pečlivě prohlédnout neprodleně po dodání zboží. V případě, že zákazník zjistí při této prohlídce vady zboží a rozhodne se tyto vady vůči provozovateli uplatnit, je povinen doručit provozovateli písemné oznámení o vadách (reklamaci) v níže uvedených reklamačních lhůtách počítaných ode dne dodání zboží:
5.1.1 Množstevní reklamace a reklamace dodání jiného zboží je zákazník povinen uplatnit u provozovatele ihned při přebírání zboží, nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží, není-li reklamace na místě možná.
5.1.2 v případě vady v kvalitě dodaného zboží nejpozději do 5 pracovních dnů.
Pro případ, že reklamace zboží není učiněna ve výše uvedené lhůtě, zákazník podle § 1916 odst. 2 občanského zákoníku ztrácí práv z vadného plnění, které zákazník při příslušné prohlídce zjistil nebo zjistit měl, a přesto je včas nereklamoval.
5.2 Vadou zboží není dodávka menšího množství zboží, pokud toto zboží odpovídá údajům v dílčí smlouvě a/nebo potvrzeném dodacím listě; v tomto případě se jedná o dílčí dodávku.
5.3 Záruka za jakost zboží nevyráběného provozovatelem je poskytována výhradně tehdy, poskytuje-li ji dodavatel zboží provozovateli, a to ve stejné délce trvání, a je-li to v nabídce zboží výslovně uvedeno anebo v dílčí smlouvě sjednáno. Záruka je vždy poskytována za podmínek záruční odpovědnosti (záručních podmínek) dodavatele zboží, s nimiž je zákazník povinen se seznámit a které mu provozovatel na žádost poskytne.
5.4 Uplatnění nároků z vad zboží (reklamace) musí vždy obsahovat číslo objednávky, popis vady včetně data, kdy byla zjištěna, popis jak se vada projevuje a veškeré další důležité skutečnosti, a dále skutečnosti a údaje vyžadované provozovatelem. V případě, že má zákazník v držení doklady, které prokazují existenci vady (např. znalecký posudek, dodací list apod.) je povinen tyto doklady předložit provozovateli spolu s reklamací. V případě chybějících či chybných údajů a informací nebude nárok uznán, ledaže by zákazník prokázal, že se jedná o vadu zboží existující již při jeho převzetí a nezjistitelnou při přejímací prohlídce.
5.5 V případě prokázání oprávněnosti reklamace bude vada provozovatelem zákazníkovi kompenzována, dle rozhodnutí provozovatele s přihlédnutím k povaze zboží a závažnosti vady, takto:
5.5.1 opravou zboží, je-li možná;
5.5.2 výměnou zboží;
5.5.3 slevou z ceny zboží, není-li možná ani oprava ani výměna; jedná-li se o opotřebované zboží, bude sleva stanovena ve výši rozdílu mezi kupní cenou a zůstatkovou hodnotou zboží stanovenou provozovatelem. Zákazník není oprávněn jednostranně započítat uplatňovaný nárok na slevu z kupní ceny proti svým závazkům vůči provozovateli; v případě vzniku práva kupujícího na slevu se ustanovení § 2108 občanského zákoníku nepoužije.
5.5.4 Právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny náleží zákazníkovi v případech stanovených zákonem. Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy z důvodu vady.
5.6 Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
5.6.1 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
5.6.2 použil-li zákazník věc ještě před objevením vady,
5.6.3 nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
5.6.4 prodal-li zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití;
stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník provozovateli, co ještě vrátit může, a nahradí provozovateli svůj prospěch z použití věci.
5.7 V případě, že zákazník využije svého práva vyžadovat odstranění vad výměnou a v záručním listu zboží je pro účely záručních nároků určený podnikatel odlišný od provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě provozovatele nebo v místě pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
5.8 Reklamace budou vyřizovány obvykle do 30-ti kalendářních dnů od převzetí reklamovaného zboží provozovatelem. V případě prokázání oprávněnosti reklamace bude zákazníkovi poskytnuto, nedohodnou-li se strany jinak, oprava zboží nebo náhradní plnění, a pouze pokud tato řešení nebudou možná, může být poskytnuta sleva nebo vznikne právo na odstoupení od dílčí smlouvy. Opravené či náhradní zboží nevyzvednuté do 14 dnů od dokončení reklamace bude řešeno obdobně podle čl. 2.6 výše.
5.9 Není-li písemně dohodnuto něco jiného, je rozsah náhrady újmy způsobené vadou zboží v případě odpovědnosti provozovatele za takovou újmu omezen částkou odpovídající ceně zboží.
5.10 Dodávky zboží nižší kvality se uskutečňují vždy s plným vyloučením nároků zákazníka z případných vad zboží, pokud není výslovně dohodnuto něco jiného.
5.11 Zákazník, který je podnikatelem, nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci, ani na náhradu újmy, která byla jemu či třetí osobě způsobena vadným výrobkem v souladu s § 2943 občanského zákoníku, bezvadným výrobkem, při montáži nebo instalaci výrobku či jakkoli jinak v příčinné souvislosti s výrobkem, ledaže by šlo o skutečně vzniklou škodu způsobenou v důsledku porušení povinnosti provozovatele úmyslně nebo hrubou nedbalostí


VI. Další ujednání

6.1 Zákazník souhlasí s tím, aby provozovatel dle svého uvážení uváděl jako svého obchodního partnera (jeho jméno resp. firmu a u podnikatelů i adresu jeho provozoven a telefonní číslo) na e-shopu a v materiálech propagujících zboží.
6.2 Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem však nemá povahu obchodního zastoupení, mandátní či příkazní smlouvy, ani vztahu zaměstnaneckého či jinak podřízeného. Provozovatel a zákazník jsou nezávislí podnikatelé.
6.3 Provozovatel je oprávněn převést svá práva a své povinnosti ze smlouvy se zákazníkem, a to jako celek anebo jednotlivě, na jiný subjekt i bez zvláštního souhlasu zákazníka; vůči zákazníkovi je takový převod účinný doručením oznámení zákazníkovi.
6.4 Zákazník není oprávněn jednostranně započítat své případné pohledávky vůči provozovateli proti pohledávkám provozovatele ze smlouvy či se smlouvou souvisejícím.
6.5 Použití ustanovení § 1799 a 1800 Občanského zákoníku se vylučuje.
6.6 Nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nese výhradně zákazník.
6.7 Tam, kde se strany svou dohodou, včetně těchto Obchodních podmínek, odchylují od úpravy uvedené v občanském zákoníku, činí tak po pečlivém projednání a v dobré víře, že od příslušných ustanovení zákona je možné se smluvně odchýlit. Pokud bude v budoucnu konstatováno, že od konkrétního ustanovení zákona se není možné odchýlit způsobem, který strany ujednaly, vzdávají se strany práva dovolávat se relativní neplatnosti příslušného smluvního ujednání.
6.8 Veškerá práva provozovatele plynoucí ze smlouvy, na kterou se vztahují tyto Obchodní podmínky, se promlčují v promlčecí lhůtě v trvání 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.


VII. Platnost a účinnost

7.1 Tyto Obchodní podmínky se vydávají na dobu neurčitou. Platnosti a účinnosti nabývají dnem jejich vydání.
7.2 Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto Obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Zákazník je však provozovatel povinen o zásadních změnách vhodně informovat, s tím, že aplikováno je vždy znění těchto Obchodních podmínek účinné ke dni doručení konkrétní objednávky zákazníka provozovateli.


V Neratovicích dne 6. 9. 2019 
STAVIVA.COM spol. s r.o.

 

Načítám, prosím vydržte...